stdcc

Optional slogan here

Font Size

Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
  • PDF

Хөвсгөл нуур багачуудын эко клуб

Төслийн нэр: Хөвсгөл Нуур Багачуудын Эко Клуб

Хугацаа: 2008 оны 8 сараас

Санхүүжилт: Weissensee Skating Event

Төслийн Танилцуулга:

Õºâñãºë àéìãèéí Õàòãàë ñóìàíä “Áàãà÷óóäыí ýêî êëóá” àíõ ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ ýõýëñýí. 2008 îíû 8-ð ñàðûí 16-íä Õºâñãºë íóóðûí áàðóóí ýðýã äýýð ¿éë àæèëëàãààã íýýæ òóõàéí õýñýãò èõ öýâýðëýãýý õèéñýí.

“Áàãà÷óóäыí ýêî êëóá” íü Õàòãàëûí äóíä ñóðãóóëüä òóëãóóðëàн үйл ажиллагаа явуулдаг áºãººä аль хэдийн 50 ñóðàã÷ бүртгүүлэн, îé õàìãààëàã÷èä, áàéãàëü õàìãààëàõ çºâëºã÷èä, îðîí íóòãèéí çàõèðàã÷ íàðààñ á¿ðäñýí áàãààð óäèðäóóëàí àìüäàð÷ áóé îð÷íîî õàìãààëàõ ¿éë àæèëëàãàà, ñóðãàëòóóäàä хамрагдан áàéãàëü îð÷íû áîëîâñðîëûí òàëààð ìýäëýãèéã îëæ àâäàã. ̺í êëóáûí ãèø¿¿ä áàéãàëüä ýâñýã àÿëàë æóóë÷ëàëын холбогдох үйл ажиллагаануудад îðîëöон, зохион байгуулдаг.

Ãîëëàíäûí Weissensee Skating Event –èéí äýìæëýãýýð áèä “Áàãà÷óóäыí ýêî êëóá”-ò шаардлагатай ãàðûí àâëàãà, бичгийн хэрэгсэл болон õîã / ëààç, õóâàíöàð/ áóòëàõ áàãàæ мөн ñóðãóóëийн нэг өрөөг экологийн òóñãàé танхим болгон тохижуулсан.

You are here Төслүүд Хөвсгөл Нуур Багачуудын Эко Клуб