stdcc

Optional slogan here

Font Size

Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
  • PDF

Khan Khentii

Төслийн нэр: Горхи Тэрэлжийн Байгалийн Цогцолборт Газар, Төв аймгийн

Батсүмбэр, Эрдэнэ сум, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Хэнтий аймгийн

Өмнөдэлгэр Сумын “Аялал Жуулчлалыг Хөгжүүлэх Менежментын

Төлөвлөгөө”

Хугацаа: 2007 оны 05 сараас 2007 оны 07 сар (2 сар)

Санхүүжилт: Германы Техникийн Хамтын Ажиллагааний Нийгэмлэг

You are here Төслүүд Хан Хэнтийн ТХГН