stdcc

Optional slogan here

Font Size

Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
  • PDF

Онон Балж голын төсөл

Төслийн нэр: Онон Балж Голын Сав Нутагт Аялал Жуулчлалыг Хөгжүүлэх Ерөнхий Хүрээ Хугацаа: 2009 оны 10 сараас 2010 оны 03 сар (5 сар)

Санхүүжилт: Даян Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сан

Төслийн Танилцуулга:

Онон голын сав нутагт “хариуцлагатай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ерөнхий хүрээ” –г боловсуулсан. Энэхүү төсөл нь Онон Балж голын ай сав нутаг, Онон Балжийн Байгалийн цогцолбор газар (ОББЦГ), Тосон Хулстай болон Хавтгарын орон нутгийн хамгаалалттай газар зэргийг ерөнхийд нь хамарсан.

Төслийн зорилгууд:

Ø Хүрээлэн буй орчин – Аялал жуучлалын бүхий л хэлбэрийн хөгжил нь тогтвортой байна.

Ø Эдийн засгийн – хариуцлагатай аялал жуулчлалын олон төрлийн бүтээгдүүнийг бий болгохын зэрэгцээ орон нутгийн иргэдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд хүрээлэн буй орчин, бизнес ба нийгмийн бүх талын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлнэ.

Ø Нийгмийн To ensure that communities have the rights and the capacity, developed through appropriate institutional structures to effectively manage natural resources and benefit from local tourism business development.

Ø Онон гол ба Тул загасОнон мөрөн болон Тул загасны тоо толгойг төлөвлөлттэй, хариуцлагатай аялал жуулчлалын хөгжлөөр тогтвортой байлгахаас гадна орон нутагт орох үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

You are here Төслүүд Онон Балжийн ТХГН