stdcc

Optional slogan here

Font Size

Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
  • PDF

Эрхэм Зорилго

Бидний эрхэм зорилго:

Монгол орны аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлийн үндсэн нөөц болох үзэсгэлэнт байгаль, түүх, соёлын өв дурсгал, нүүдэлчин амьдралын хэв маяг, уламжлалт зан заншлыг аялал жуулчлалд зөв зохистой ашиглан байгаль орчин, нийгэм, соёл, эдийн засгийн хувьд эерэгээр төлөвлөн тогтвортойгоор хөгжүүлж хойч ирээдүйдээ өвлүүлэх үйлсэд хувь нэмрээ оруулахад оршино.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд:

Хамтын ажиллагаа

- Аялал жуулчлалын тогтвортой, хариуцлагатай хэлбэрийн чиглэлүүдийг хөгжүүлэхэд сургалт, судалгаа хийх, мэдээлэл түгээх зэргээр гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус, бизнесийн байгууллагуудтай

- Орон нутгийн аялал жуулчлалын бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд орон нутаг, аймгууд сумдын захиргаадтай

- Монгол улсын аялал жуулчлалын боловсролын стандарт журмыг боловсруулах, сургалтын агуулга, хөтөлбөрийг сайжруулан шинэчлэхэд холбогдох байгууллагуудтай

- Орон нутгийн захиргаад, удирдах түвшний ажилтнууд болон аялал жуулчлалын мэргэжлийн хүмүүст тусгайлан зориулсан чадавхижуулах, мэргэшүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулах

- Аялал жуулчлал, байгаль хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төр, олон нийтийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, хүмүүстэй хамтарч ажиллах

You are here Бидний тухай АЖТХТ-ийн эрхэм зорилго